ساختار دانشکده
منوی
آمار

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 7283
بازديدکنندگان امروز: 1089
کل بازديدکنندگان: 8256165
بازديدکنندگان آنلاين: 5
زمان بارگزاري صفحه: 0.8268 ثانيه
شرايط ورود و نام نويسي

شرايط ورود و نام نويسي


ماده ١)شرايط ورود به دوره دكتراي عمومي پزشكي به شرح زير است:
١-١ پذيرفته شدن در آزمون ورودي
١-٢داشتن گواھینامه پايان دوره متوسطه ( نظام قديم ) و يا گواھینامه دوره پیش دانشگاھي (نظام جديد ) از داخل يا خارج كشور
مورد تأيید وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جديد آموزش
متوسطه ) يا برابر آموزش ھاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي
انقلاب فرھنگي)
١- مجاز بودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاري كشور و -٣
داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شوراي
عالي انقلاب فرھنگي.
١- برخورداري از سلامت كامل تن و روان برابر ضوابط مصوب شوراي -٤
عالي برنامه ريزي علوم پزشكي.
١- سپردن تعھد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا -٥
پرداخت شھريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر
میشود.
تبصره ١- چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه
آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور از سلامت جسمي و
رواني لازم براي دوره دكتراي عمومي پزشكي برخوردار نباشد،
براساس نظر شوراي پزشكي دانشگاه، اجازه تحصیل در دوره دكتراي
عمومي پزشكي را ندارد.
تبصره ٢- ارائه تأيیديه تحصیلي دوره متوسطه نظام قديم يا پیش
دانشگاھي نظام جديد در زمان ثبت نام و حداكثر تا پايان نیمسال اول
تحصیلي و ارائه اصل گواھینامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواھینامه
دوره پیش دانشگاھي حداكثر تا يك سال بعد از ثبت نام اولیه الزامي
است.
تبصره ٣- پرداخت شھريه، فارغ التحصیلان دوره دكتراي عمومي
پزشكي را از انجام ديگر تعھدات قانوني خاص معاف نمیكند.


ماده ٢ )  پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مھلت ھايي كه توسط
سازمان سنجش آموزش كشور يا دانشگاه اعلام مي شود براي نام
نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه ذي ربط مراجعه كنند . عدم مراجعه
براي نام نويسي در نخستین نیمسال تحصیلي پس از اعلام نتايج
آزمون، انصراف از تحصیل تلقي خواھد شد.


ماده ٣ ) دانشجو موظف است در ھر نیمسال تحصیلي در زماني كه دانشگاه
اعلام مي كند . براي ادامه تحصیل و انتخاب و احد به اداره آموزش
مراجعه كند . عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نیمسال
بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصیل است و دانشجو اخراج
خواھد شد.
تبصره ١- در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصیل خود را موجه مي
داند بايد دلايل آن را حداكثر تا يك ماه قبل از پايان ھ مان نیمسال بصورت
مكتوب به اداره آموزش ارائه دھد . در صورت تأيید موجه بودن ترك
تحصیل توسط شوراي آموزشي دانشگاه، آن نیمسال جزو مدت مجاز
تحصیل وي محسوب و مرخصي تحصیلي براي آن صادر مي شود.
تبصره ٢- دانشجويي كه ترك تحصیل نموده، چنانچه بخواھد مدارك
تحصیلي خود را دريافت نمايد موظف است به كلیه تعھدات قانوني
دوران تحصیل خود عمل نمايد.


ماده ٤ ) دانشجوي دوره دكتراي عمومي پزشكي در يك زمان حق نام نويسي و
ادامه تحصیل در بیش از يك رشته و در يك يا چند دانشگاه اعم از
دولتي يا غیر دولتي را نخواھد داشت . در صورت تخلف به تشخیص
كمیته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع، از ادامه
تحصیل در يكي از رشته ھاي انتخابي محروم و سوابق تحصیلي وي
باطل اعلام میشود و دانشجو در اين حال موظف است كلیه ھزينه ھاي
مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه ھاي تعیین شده به
دانشگاه ذيربط بپردازد.
تبصره : دانشجويان ممتاز (استعدادھاي درخشان ) از شمول اين ماده
مستثني و تابع آيین نامه و ضوابط مربوط به خود مي باشند.