ساختار دانشکده
منوی
آمار

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 7786
بازديدکنندگان امروز: 837
کل بازديدکنندگان: 8249912
بازديدکنندگان آنلاين: 5
زمان بارگزاري صفحه: 0.9829 ثانيه
نظام آموزشي

نظام آموزشي


ماده ٥:  آموزش دوره دكتراي عمومي پزشكي مبتني بر نظام واحدي است.
ماده ٦: در نظام واحدي، ارزش ھر درس با تعداد واحدھاي آن درس سنجیده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به ھمان درس
محدود است.
ماده ٧ : ھر واحد درس، مقدار يا میزان درسي است كه مفاد آن به ترتیب به صورت نظري ١٧ ساعت، عملي (يا آزمايشگاھي ) ٣٤ ساعت،
كارآموزي ٥١ ساعت و كارورزي ٦٨ ساعت، در طول يك نیمسال تحصیلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه
ريزي تدريس میشود.
ماده ٨ : برنامه دوره دكتراي عمومي پزشكي شامل مراحلي به شرح زير است
مرحله اول : دروس عمومي و علوم پايه
مرحله دوم :نشانه شناسي و فیزيوپاتولوژي
مرحله سوم: كارآموزي بالیني
مرحله چھارم : كارورزي
ماده ٩ : در مراحل اول و دوم دوره دكتراي عمومي پزشكي، ھر سال تحصیلي مركب از دو نیمسال تحصیلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و
امكانات يك دوره تابس تاني است . ھر نیمسال تحصیلي عبارت از ١٧ھفته آموزشي و دوره تابستاني برابر ٦ ھفته آموزشي با رعايت مفاد
ماده ٧ است .
تبصره ١: طول مدت امتحانات پايان نیمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت ١٧ ھفته و ٦ ھفته آموزش محسوب نمیشود.
تبصره ٢: در موارد استثنايي و ضرو ري، شامل وقوع بلاياي طبیعي، عدم امكان حضور استاد مربوط در طول ١٧ ھفته، بیماري استاد و
مواردي از اين قبیل، به پیشنھاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه مي توان درس يا درسھايي را در مدتي كوتاھتر از
١٧ ھفته جھت كلیه دانشجوياني كه آن درس يا درسھا را اخذ كرده اند تدريس نمود، مشروط براينكه مجموع ساعات ھر واحد درسي از میزان
مقرر در ماده ٧ اين آيین نامه كمتر نشود و شركت در كلیه كلاسھا مطابق ساعات ھر واحد درسي الزامي است.
ماده ١٠: در دوره بالیني (مراحل سوم و چھارم ) ھر سال تحصیلي مشتمل بر چند بخش آموزش بالیني و دروس تئوري مربوطه است . تعداد
بخشھاي دوره بالیني در طول ھر سال تحصیلي، با توجه به مدت زمان لازم براي آموزش ھر بخش، توسط شوراي آموزشي دانشگاه، تعیین
میشود.
ماده ١١ : كلیه دانشگاھھا و دانشكده ھاي علوم پزشكي، موظفند برنامه درسي : و سر فصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايد .

تبصره ١: ترتیب دروس با رعايت پیش نیازھا، تنظیم برنامه تحصیلي دانشجويان در طول دوره، روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد وطرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عھده دانشگاھھا و دانشكده ھاي علوم پزشكي است . بديھي است منابع جھت امتحانات جامع علوم پايه و جامع پیش كارورزي از طرف وزارت متبوع تعیین مي شود .

 تبصره ٢: آن دسته از دانشگاھھا و دانشكده ھاي علوم پزشكي كه حداقل سه دوره دكتراي عمومي پزشكي فارغ ال تحصیل داشته اند در صورت تأيید شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه میتوانند با توجه به مقتضیات و امكانات ، حداكثر به میزان ١٠ درصد كل واحدھاي دوره، به برنامه مصوب اضافه كنند

ماده ١٢ : در پايان مرحله اول، امتحان جامع علوم پايه برگزار مي شود و قب ولي در امتحان جامع شرط ورود به دوره بعدي مي باشد .

تبصره ١: شرط شركت در امتحان جامع علوم پايه، قبولي در كلیه درسھاي مرحله اول (درسھاي علوم پايه و درسھاي عمومي ) و كسب میانگین كل ١٢ از
اين مرحله است . با اين حال در شرايطي كه دانشجو، تنھا يك درس عمومي باقیمان ده داشته باشد، مي تواند در امتحان جامع علوم پايه
شركت كند و در صورت قبولي، درس باقیمانده را در دوره بعدي بگذراند . بديھي است نمره اين درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خواھد
شد.

تبصره ٢: چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنھا شركت كرده است در زمان معرفي به آزمون جامع
علوم پايه اعلام نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي نمايد . در صورتي كه بعد از اعلام نمره، دانشجو در آن درس
مردود شده باشد يا علي رغم قبولي، میانگین كل مرحله اول وي به ١٢ نرسیده باشد، نتیجه آزمون وي كان لم ي كن مي باشد و آزمون
مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواھد شد و تا كسب نمره قبولي در درس مردودي و ھمچنین كسب میانگین لازم،
اجازه شركت در آزمون جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواھد داشت.
ماده ١٣ : شركت در امتحان جامع علوم پاي ه، تا سه نوبت مجاز است . چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولي كسب نكند از ادامه تحصیل در
دوره دكتراي عمومي پزشكي محروم میشود. تبصره ١- غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پايه به منزله يك نوبت شركت در امتحان
محسوب مي شود . تبصره ٢- دانشجويي كه به علت مردو د شدن در امتحان جامع علوم پايه از ادامه تحصیل در رشته پزشكي محروم مي
شود، مي تواند برابر دستورالعمل تغییر رشته دانشجويان دوره ھاي دكتراي عمومي پزشكي،دندانپزشكي و دارو سازي كه از ادامه
تحصیل، در دوره دكتراي عمومي محروم مي شوند، مصوب بیست و دومین جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ ٢٨/٤ /١٣٨٢به رشته ديگري در مقاطع كارشناسي پیوسته يا ناپیوسته و كارداني تغییر رشته دھد.

ماده ١٤ : قبولي در كلیه درسھاي مرحله دوم و كسب میانگین كل ١٢ از اينمرحله، شرط ورود به مرحله سوم است.
ماده ١٥ : كارآموزي بالیني شامل آموزش مراقبتھاي بھداشتي - درماني سرپايي در درمانگاھھاي بیمارستانھا و مراكز عر ضه خدمات بھداشتي درماني
كشور، آمو-زش بر بالین بیماران بستري و درسھاي نظري است.
تبصره ١-در طول دوره كارآموزي، گذراندن ٢٠ ماه كارآموزي طبق برنامه مصوب براي كلیه دانشجويان الزامي است.
تبصره ٢: حداكثر مدت كارآموزي بر بالین بیماران بستري در بیمارستانھا نبايد از ٥٠ درصد دوره كارآموزي بیشتر باشد.
ماده ١٦ : در پايان مرحله سوم آزمون جامع پیش كارورزي برگزار مي شود و قبولي در اين آزمون شرط ورود به دوره كارورزي است.
تبصره ١: شرط شركت در آزمون جامع پیش كارورزي، قبولي در كلیه درسھا و بخشھاي مرحله كارآموزي بالیني، كسب میانگین كل ١٤ از
مرحله سوم و ثبت موضوع پايان نامه میباشد.
تبصره ٢: چنانچه نمرات تعدادي از دروس و بخشھايي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنھا شركت كرده است در زمان معرفي به آزمون
جامع پیش كارورزي اعلام نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي نمايد . در صورتي كه بعد از اعلام نمره دانشجو در آن
درس يا بخش مردود شده باشد يا علي رغم قبولي میانگین كل مرحله سوم به ١٤ نرسیده باشد، نتیجه آزمون وي كان لم يكن مي باشد و
آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواھد شد و تا كسب نمره قبولي در درس يا بخش مردودي و ھمچنین كسب
میانگین لازم، اجازه شركت در آزمون جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواھد داشت.
تبصره ٣: قبول شدگان آزمو ن جامع پیش كارورزي، براساس رتبه اي كه با توجه به فرمول زير:
((نمره تراز شده آزمون پیش كارورزي براساس میانگین )+(میانگین سه٢))تقسیم بر ٣ كسب مي كنند، در انتخاب بخشھاي × مرحله اول
موجود، براي گذراندن مرحله كارورزي، حق تقدم خواھند داشت.
براي مثال : چنانچه می انگین سه مرحله اول دانشجويي ١٥ و نمره او در آزمون پیش كارورزي ١٨٠ از ٢٠٠ باشد (نمره تراز شده آزمون پیش
كارورزي او بر اساس میانگین میشود )

رتبه او بر اساس فرمول بالا به ١٨ )تقسیم بر سه = ١٦ +(٢ × صورت زير محاسبه میشود: (( ١٥
ماده ١٧ : شركت در امتحان جامع پیش كارورزي تا سه نوبت مجاز است .

تبصره : دانشجوياني كه به علت مردود شدن در امتحان جامع پیش كارورزي از ادامه تحصیل در رشته پزشكي محروم مي شوند، مي توانند بر اساس
دستورالعمل مندرج در تبصره ٢ ماده ١٣ به يكي از مقاطع كارشناسي پیوسته، كارشناسي ناپیوسته و كارداني تغییر رشته دھند.
ماده ١٨ : طول دوره كارورزي ١٨ ماه مي باشد و گذراندن ١٧ ماه كارورزي طبق برنامه مصوب براي كارورزان الزامي است . دانشجو در طول دوره
كارورزي مي بايست از يك ماه مرخصي استفاده نمايد.