ساختار دانشکده
منوی
آمار

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 8332
بازديدکنندگان امروز: 930
کل بازديدکنندگان: 8250005
بازديدکنندگان آنلاين: 4
زمان بارگزاري صفحه: 0.8892 ثانيه
واحد درسي و مدت تحصيلي

واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل


تعداد واحد
ماده ١٠ : تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي گروه پزشكي، برابر سرفصل برنامه هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي به شرح زير است:
دوره كارداني: ٦٤ تا ٦٨ واحد
دوره كارشناسي پيوسته: ١٣٠ واحد
دوره كارشناسي ناپيوسته: ٦٥ واحد
(با توجه به اينكه برنامه آموزشي رشته هاي مختلف در دست بازنگري مي باشد، لذا تا زماني كه برنامه جديد بازنگري شده
ابلاغ نشده است، برنامه قبلي و سقف واحدهاي قبلي به قوت خود باقي است . توضيح اينكه سقف واحدهاي قبلي براي دوره
كارداني ٦٨ تا ٧٢ واحد، كارشناسي پيوسته ١٣٠ تا ١٣٥ واحد و كارشناسي ناپيوسته ٦٧ تا ٧٠ واحد است.)
ماده ١١ : هر دانشجوي دوره روزانه در هر نيمسال تحصيلي حد اقل ١٢ و حداكثر تا ٢٠ واحد درسي و دانشجوي دوره
شبانه حداقل ١٠ و حداكثر ١٨ واحد را بايد انتخاب كند.
تبصره ١: در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل ١٧ باشد، مي تواند با نظر استاد راهنما
و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد، حداكثر تا ٢٤ واحد درسي را انتخاب كند. دانشجوي دوره شبانه كه داراي اين شرايط
باشد، ميتواند حداكثر تا ٢٠ واحد درسي را انتخاب كند.
تبصره ٢: در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل ١٢ واحد در دوره روزانه و ١٠ واحد
در دوره شبانه معاف است.
تبصره ٣: تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر ٦ واحد درسي است.
ماده ١٢ : اخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نميباشد.
تبصره ١: در صورت ضرورت و به تأييد شوراي آموزشي دانشگاه اخذ حداكثر يك درس عمومي همراه با كارآموزي در عرصه
امكانپذير است . همچنين در صورتي كه دانشجو تنها يك درس تئوري باقيمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و
در كلاس هاي مربوط حضور داشته و ليكن در امتحان آن درس شركت نكرده و يا نمره قبولي كسب نكرده باشد، با نظر
دانشگاه و تأييد استاد مربوط مي تواند آن درس ر ا همراه با كارآموزي در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طريق
معرفي به استاد بگذراند.
تبصره ٢: چنانچه دانشجو در درس معرفي به استاد نمره مردودي گرفت در نيمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و
شركت در كلاس مربوط و كسب نمره قبولي است.
تبصره ٣: در مواردي ك ه در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجوي دوره روزانه حداكثر ٢٤ واحد درسي و دانشجوي
دوره شبانه حداكثر ٢٠ واحد درسي باقي داشته باشد، در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد، با نظر دانشكده
ميتواندكليه آن واحدها را در آن نيمسال انتخاب نمايد.
دروس پيشنياز دانشگاهي
ماده ١٣ : آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاه ها در دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و
كارشناسي ناپيوسته همه رشته هاي تحصيلي كه نمره خام مواد امتحاني آنها در آزمون ورودي در يك يا چند درس به
تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته دروسي را كه آن
دانشگاه تعيين مي كند به عنوان دروس پيش نياز دانشگاهي علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولين يا دومين
نيمسال تحصيلي بگذرانند.
تبصره ١: تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي بر عهده شوراي
آموزشي دانشگاه پذيرنده و بر اساس پيشنهاد گروههاي آموزشي است.
تبصره ٢: سازمان سنجش آموزش كشور، پس از اعلام نتايج آزمون ورودي، كارنامه پذيرفته شدگان، مشتمل بر نمره خام
آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذيربط قرار ميدهد.
تبصره ٣: ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاه ها از هر لحاظ، از جمله ثبت نمرات در كارنامه
دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين كل نمرات دانشجو مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات
آموزش عالي است.
تبصره ٤: به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل ٨ واحد از دروس پيش نياز دانشگاهي را گذرانده باشد،
حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده ميشود.
طول دوره
ماده ١٤ : حداكثر مدت مجاز در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته روزانه ٣ سال و در دوره كارشناس ي پيوسته روزانه
٣ سال و ٧ سال است . در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر / ٦ سال و در دوره هاي شبانه به ترتيب ٥
مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند، از دانشگاه مربوط اخراج ميشود.