ساختار دانشکده
منوی
آمار

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 7488
بازديدکنندگان امروز: 1036
کل بازديدکنندگان: 8256112
بازديدکنندگان آنلاين: 11
زمان بارگزاري صفحه: 0.9048 ثانيه
حضور و غياب

حضور و غياب


حضور در جلسات درس
ماده ١٥ : حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از چهار
هفدهم، عملي و آزمايشگاهي از دو هفدهم و كارآموزي و كارآموزي در عرصه از يك دهم مجموع ساعات آن درس نبايد
تجاوز كند. در غير اين صورت، نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب ميشود.
تبصره ١: غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده ١٥ ، در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و
تشخيص استاد مربوطه موجه شناخته شود . نحوه برخورد با غيبت دانشجو (موجه يا غير موجه ) بر عهده استاد و با تأييد
دانشكده خواهد بود.
تبصره ٢: در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده ١٥ باشد، ولي غيبت او با تشخيص
شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي شود. در اين حال، رعايت حداقل ١٢ واحد براي دوره
روزانه و ١٠ واحد براي دوره شبانه در هر نيمسال الزامي نيست . ولي نيمسال مذكور به عن وان يك نيمسال كامل جزو سنوات
تحصيلي دانشجو محسوب ميشود.
غيبت در امتحان
ماده ١٦ : غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در
امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده ش وراي آموزشي
دانشگاه است.