ساختار دانشکده
منوی
آمار

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 7975
بازديدکنندگان امروز: 958
کل بازديدکنندگان: 8250033
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 0.9360 ثانيه
حذف و اضافه

حذف و اضافه


ماده ١٧ : دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي، فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي، حداكثر
دو درس ديگر ا خذ نمايد يا دو درس ا خذ شده خود را حذف يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا نماي د
مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر تجاوز نكند.
تبصره ١: غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت
پيشآمد، جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو (ميزان تعيين شده در ماده ١٥ ) محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد.
ماده ١٨ : در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا پنج هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يكي از درس هاي نظري
خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط بر آنكه او ً لا غيبت دانشجو در آن درس بيش از چهار هفدهم
مجموع ساعات آن درس نباشد و ثاني ًا تعداد واحدهاي باقي مانده وي از ١٢ واحد در دوره روزانه و ١٠ واحد در دوره شبانه
كمتر نشود.
ماده ١٩ : حذف كليه درس هاي اخذ شده در يك نيمسال، حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال، تنها در
صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد . در اين
صورت، آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد . محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات
مجاز تحصيل دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.
تبصره: حذف كليه درس هاي اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تأييد شوراي آموزشي
دانشگاه امكانپذير است.