ساختار دانشکده
منوی
آمار

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 8346
بازديدکنندگان امروز: 1063
کل بازديدکنندگان: 8256139
بازديدکنندگان آنلاين: 4
زمان بارگزاري صفحه: 0.8268 ثانيه
ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو
معيارهاي ارزيابي
ماده ٢٠ : ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس، انجام فعاليت هاي آموزشي و
نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت ميگيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.
تبصره: برگزاري امتحان كتبي پايان نيمسال براي هر درس نظري الزامي است.
ماده ٢١ : ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در واحدهاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه با توجه به موارد زير انجام
ميشود:
٢١ -1 رعايت اخلاق اسلامي و حرفه اي و حفظ شئون دانشجويي و حسن رابطه با بيماران و مراجعين و كاركنان واحد -١
مربوط
٢١ - حضور مرتب و تماموقت -٢
٢١ - دقت و احساس مسؤوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط -٣
٢١ - افزايش مهارت و بهرهگيري دانشجو از واحدهاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه -٤
٢١ - شركت در امتحانات پاياني واحدها و كسب نمره لازم -٥
ماده ٢٢ : نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو، بر اساس مفاد مندرج در ماده ٢٠ و ٢١ به صورت نمره تعيين مي شود و
نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست مشخص ميگردد.
ماده ٢٣ : حداقل نمره قبولي در هر درس نظري و آزمايشگاهي ١٠ و كارآموزي و كارآموزي در عرصه ١٢ مي باشد .
دانشجويي كه در هر يك از دروس اجباري مردود شود، در اولين فرصت، ملزم به تكرار آن است . با اين حال، نمرات كليه
دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور ميشود.
تبصره ١: اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شود، به جاي آن درس مي تواند از جدول دروس اختياري در برنامه
مصوب، درس ديگري را انتخاب كند . با اين حال، نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانش جو ثبت و در
محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور ميشود.
تبصره ٢: هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظري عملي كه يك درس محسوب
ميشوند، معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب هر كدام است . در صورتي كه معدل دو قسمت نظر ي و عملي
به ١٠ نرسد و يا يكي از آنها از ٨ كمتر باشد، هرچند معدل به ١٠ رسيده باشد، در هر دو قسمت بايد مجددًا تكرار شود.
ماده ٢٤ : در موارد استثنايي، نمره كارآموزي در عرصه و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب، توأم با پروژه ارائه مي شوند،
در صورتي كه به تشخيص است اد و تأييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، نا
تمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد . بديهي است ثبت نمره ناتمام
در نيمسالي خواهد بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است.
اعلام نمرات
ماده ٢٥ : استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف ١٠ روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره
آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد.
تبصره: پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو مي تواند حداكثر تا ٣ روز پس از اعلام نتايج اعتراضات خود را كتب ًا به
آموزش دانشكده اعلام كند تا رسيدگي لازم صورت گيرد.
ماده ٢٦ : اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس
از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتم الي، به آموزش كل
دانشگاه تسليم نمايد.
تبصره: نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است.
ميانگين نمرات
ماده ٢٧ : در پايان هر نيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال
محاسبه و در پايان دوره تحصيلي نيز ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه و در كارنامه وي ثبت ميشود.
تبصره ١: براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصل ضرب ها
بر تعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت داشته است، تقسيم ميشود.
تبصره ٢: دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محاسبه نمي شود . نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني
ميگذراند، تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محاسبه ميشود.
نامنويسي مشروط
ماده ٢٨ : ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از ١٢ باشد، در غير اين صورت، نامنويسي دانشجو در
نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.
تبصره ١: در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه براي دوره روزانه كمتر از ١٢ واحد و براي دوره شبانه
كمتر از ١٠ واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد و ليكن در صورت كسر ميانگين به
عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد . در مواردي كه به علت مشكلات دانشجو، در دوره روزانه تعداد واحدها كمتر از
١٢ واحد و در دوره شبانه كمتر از ١٠ واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب و در صورت كسر
ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز محاسبه خواهد شد.
تبصره ٢: هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي و اولياي او كتبًا اطلاع دهد و يك نسخه از
آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد. با اين وصف، قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بياطلاعي دانشجو از اين
امر، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.
ماده ٢٩ : دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه حق انتخاب بيش
از ١٤ واحد درسي در دوره روزانه و بيش از ١٢ واحد در دوره شبانه را ندارد.
تبصره: در موارد استثنايي، در نيمسال قب ل از كارآموزي در عرصه با توجه به تعداد واحد باقي مانده و سوابق تحصيلي
دانشجو، ارائه واحد بيشتر از حد مقرر به دانشجوي مشمول ماده ٢٩ به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است . در هر صورت،
اين تعداد بيش از ٢٠ واحد درسي دردوره روزانه و ١٨ واحد درسي در دوره شبانه نبايد باشد.
اخراج دانشجوي مشروط
ماده ٣٠ : در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي، اعم از
متوالي يا متناوب و كارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا ٤ نيمسال متناوب كمتر از ١٢ باشد، در هر مرحله اي از
دوره كه باشد، از ادامه تحصيل محروم ميشود.
ماده ٣١ : دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته محروم ميشود و يا
دانشجويي كه تمايل به ادامه تحصيل در آن مقطع را ندارد، مي تواند پس از تطبيق واحدها مطابق قوانين و مقررات مربوط و
گذراندن واحدهاي كمبود در مقطع پايين تر و با رعايت ساير ضوابط مربوط، در دوره كارداني رشته تحصيلي خود
فارغالتحصيل شود.
تبصره ١: در صورتي كه مقطع پايين تر رشته دانشجو در آن دانشگاه داير نباشد، دانشجو مي تواند پس از اخذ پذيرش از
دانشگاه ديگري كه مقطع كارداني رشته مربوط در آن داير است ادامه تحصيل داده و فارغالتحصيل شود.
تبصره ٢: در صورتي كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر، برنامه مصوب و داير نداشته باشد، دانشجو مي تواند با نظر
گروه آموزشي مربوط، به يكي از رشته هاي موجود نزديك به رشته تحصيلي خود، در مقطع پايين تر در آن دانشگاه يا دانشگاه
ديگر، تغيير رشته دهد و پس از تطبيق واحدها با برنامه رشته جديد مطابق مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي كمبود، در
مقطع كارداني رشته جديد فارغ التحصيل شود . بديهي است كه تطبيق واحدها و تعيين دروس كمبود، بر عهده گروه آموزشي
دانشگاه پذيرنده است. حداكثر فرصت مجاز جهت اخذ پذيرش از دانشگاه ديگر يك نيمسال ميباشد.
ماده ٣٢ : دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل محروم مي شود، در صورت انجام يا لغو تعهداتي
كه در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد به غير از رشته قبلي خ ود در آزمون سراسري شركت كند و
در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد . دانشگاه پذيرنده مي تواند واحدهايي را كه دانشجو در رشته
قبلي گذرانده است. با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آييننامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.