ساختار دانشکده
منوی
آمار

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 7361
بازديدکنندگان امروز: 1164
کل بازديدکنندگان: 8256240
بازديدکنندگان آنلاين: 3
زمان بارگزاري صفحه: 0.8268 ثانيه
انصراف و مرخصي

مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل


مرخصي تحصيلي
ماده ٣٣ : دانشجو مي تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي، در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته
حداكثر براي ١ نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته براي ٢ نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند.
دانشجويان دوره شبانه ميتوانند در هر يك از دورههاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي ٢ نيمسال تحصيلي و در
دورههاي كارشناسي پيوسته حداكثر براي ٣ نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كنند.
تبصره ١: موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي با شوراي آموزشي دانشگاه ميباشد.
تبصره ٢: مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب ميشود.
ماده ٣٤ : تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نامنويسي هر نيمسال توسط دانشجو
به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد.
تبصره ١: چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصميم گيري به عهده شوراي آموزشي دانشگاه
است.
تبصره ٢: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي موافقت يا
عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبًا به وي ابلاغ نمايد.
تبصره ٣: عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو ميباشد.
ماده ٣٥ : دانشجويان زن باردار شا غل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي، مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات
از يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.
ماده ٣٦ : دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تأييد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد،
ميتوانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.
مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت
ماده ٣٧ : دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه، به عنوان همراه به
خارج از كشور اعزام مي شود، مي تواند با ارائه حكم مأموريت همسر و به تشخيص و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه، علاوه بر
استفاده از ميزان مرخصي مجاز در طول دو ره تحصيل، تا ٤ سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات
بهرهمند گردد.
ماده ٣٨ : دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باش د، بايد درخواست انصراف خود را شخصًا به اداره آموزش
دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد . اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال
تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين م هلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حق
ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.
تبصره ١: دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد، موظف است به كليه تعهدات
قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.