ساختار دانشکده
منوی
آمار

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 7860
بازديدکنندگان امروز: 1086
کل بازديدکنندگان: 8256162
بازديدکنندگان آنلاين: 4
زمان بارگزاري صفحه: 0.8424 ثانيه
انتقال و جابجايي

                                                  انتقال و جابجايي
انتقال
ماده ٣٩ : انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع
تحصيلي است.
ماده ٤٠ : انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدأ و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است:
٤٠ - ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبدأ از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد. -١
٤٠ - متقاضي حداقل يك نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد. -٢
٤٠ - واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد. -٣
٤٠ - ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي، حداقل ١٢ باشد. -٤
تبصره: انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاه هاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند با رعايت شرايط ماده ٤٠ و اعلام
موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكانپذير است.
ماده ٤١ : انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد زير:
٤١ - شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني به عنوان كفيل -١
خانواده شناخته شود .
٤١ - بيماري صعب العلاج يا معلوليت مؤثر دانشجو، به نحوي كه به تشخ يص شوراي عالي پزشكي قادر به ادامه زندگي به -٢
طور مستقل نباشد.
٤١ - ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تأييد مراجع ذيربط. -٣
تبصره ١: هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
تبصره ٢: براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد است، گواهي
اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تأييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.
تبصره ٣: در موارد استثنايي، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران با شد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو
باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان محل تحصيل همسر موجود نباشد، همسر او ميتواند به تهران منتقل شود.
تبصره ٤: صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تأييد دانشگاه مقصد نيز برسد.
ماده ٤٢ : انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه و از دانشگاه هاي غير حضوري (پيام نور ) به دانشگاه هاي حضوري اعم از روزانه و
شبانه و از دانشگاه هاي غير دولتي به دانشگاه هاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن، با موافقت مبدأ و مقصد و
رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.
ماده ٤٣ : دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را كتبًا با ذكر مورد، حداقل ٦ هفته قبل از شروع نيمسال
تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسليم نمايد.
ماده ٤٤ : دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط، موظف است حداكثر ظرف يك هفته موافقت خود
را همراه با درخواست دانشجو و ريز نمرا ت او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل
از شروع نامنويسي نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام نمايد.
تبصره: در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه
مبدأ قطع ميشود.
ماده ٤٥ : در صورت انتقال، فقط واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها ١٢ و يا بالاتر است، پذيرفته مي شود و
پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از ١٢ و بيشتر از ١٠ است، بر عهده دانشگاه مقصد است . در هر حال، عدم پذيرش
واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حد ودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقي مانده خود را در طول مدت
مجاز تحصيل داشته باشد.
تبصره: تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ
مشروطي، عينًا در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب ميشود.
ماده ٤٦ : مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي تو سط دانشگاه مقصد صادر مي شود و در آن مدرك، تعداد واحدهاي
گذرانده شده دانشجو و مجموع واحده اي اخذ شده در دانشگاههاي مبدأ و مقصد، با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق
تحصيلي دانشجو قيد ميشود.
ماده ٤٧ : انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع، فقط يك بار مجاز است.


جابجايي
ماده ٤٨ : جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاه هاي مبدأ و مقصد، پس از گذراندن حداقل يك نيمسال و در صورت احراز
شرايط زير در طول مدت تحصيل براي يك بار بلامانع است.
٤٨ - ادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبدأ از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد. -١
% ٤٨ - سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو بايد يكسان باشد و در هر صورت، هر دو دانشجوي متقاضي نبايد بيش از ٥٠ -٢
از واحدهاي دوره را گذرانده باشند.
تبصره ١: براي جابجايي دانشجوياني كه ب ه دستگاه هاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند، كسب موافقت دستگاه اجرايي ذيربط
علاوه بر شرايط مذكور الزامي است.
تبصره ٢: جابجايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصيلي با ارائه درخواست، پس از گذراندن يك نيمسال
تحصيلي در دانشگاه مبدأ با رعايت مفاد اين فصل بلامانع است.
تبصره ٣: مدرك فراغت از تحصيل دانشجوياني كه جابجا شدهاند، توسط دانشگاه مقصد صادر ميشود.
ماده ٤٩ : دانشجوي متقاضي جابجايي بايستي دو نسخه فرم مربوط به جابجايي را از دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و
تكميل نموده و در فاصله پانزدهم الي پايان تيرماه هر سال به آموزش دانشگاه مبدأ تسليم كند.
تبصره ١: دانشجوي متقاضي جابجايي منحصرًا ميتواند يك دانشگاه را به عنوان دانشگاه مقصد انتخاب كند.
تبصره ٢: تقاضاي جابجايي دانشجوياني كه قب ً لا يك بار منتقل يا جابجا شدهاند، پذيرفته نخواهد شد.
ماده ٥٠ : دانشگاهها پس از انقض اي مهلت تعيين شده نسبت به بررسي تقاضاهاي رسيده اقدام و حسب مورد يك نسخه از
تقاضاي تأييد شده را به همراه شرح واحدهايي كه متقاضيان گذراندهاند، به دانشگاه مقصد ارسال ميدارند.
تبصره: جابجايي منحصرًا يك بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاهاي جابجايي بايستي حدا كثر تا پايان مردادماه به
دانشگاه مقصد رسيده باشد.
ماده ٥١ : از ابتداي شهريورماه هر سال تحصيلي تقاضاهاي رسيده در شوراي آموزشي و يا كميته منتخب آن شورا در
دانشگاه مقصد مورد بررسي قرار مي گيرد و نتايج تصميمات متخذه قبل از شروع نام نويسي بر اساس تقويم دانشگاهي، توسط
معاون آموزشي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدأ و از آن طريق به دانشجويان ذينفع اعلام ميگردد.
تبصره: جابجايي دانشجويان متقاضي پس از تصويب شوراي آموزشي و يا كميته منتخب آن شورا امري است قطعي و براي
طرفين لازم الاجرا است.