ساختار دانشکده
منوی
آمار

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 7478
بازديدکنندگان امروز: 845
کل بازديدکنندگان: 8249920
بازديدکنندگان آنلاين: 11
زمان بارگزاري صفحه: 0.9360 ثانيه
دانشجوي ميهمان

دانشجوي ميهمان


ماده ٥٢ : در مواردي كه دانشجو به طور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، ميتواند با موافقت دانشگاههاي مبدأ
و مقصد، به عنوان دانشجوي ميهمان، محل تحصيل خود را به طور موقت براي مدت معين تغيير دهد.
تبصره: ميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه و از دانشگاه هاي حضوري ب ه غير حضوري و از دانشگاه هاي دولتي به غير دولتي
و برعكس ممنوع است.
ماده ٥٣ : ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در
دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
ماده ٥٤ : ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چ ند درس با موافقت دانشگاه مبدأ و دانشگاه مقصد،
به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از ١٠ واحد باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در
دانشگاههاي مبدأ و مقصد در آن نيمسال از ١٢ واحد كمتر و از ٢٠ واحد بيشتر نشود، بلامانع است.
ماده ٥٥ : هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني و يا كارشناسي ناپيوسته و دو نيمسال در
دوره كارشناسي پيوسته، در يك دانشگاه به طور تمام وقت، به صورت ميهمان تحصيل كند. در هر حال واحدهايي كه دانشجو
به صورت م يهمان، چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، نبايد از ٤٠ درصد
كل واحدهاي دوره تجاوز كند.
تبصره: انتخاب واحد دانشجو ، چه به صورت تكدرس و چه به صورت تمام وقت، بايد با اطلاع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه
مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.
ماده ٥٦ : واحدهايي كه دانشجوي م يهمان در يك يا چند دانشگاه مي گذراند، عينًا در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت
ميشود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.
حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد ١٢ مي باشد و واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره
كمتر از ١٢ گذرانده است، بايد مجددًا بگذراند.
ماده ٥٧ : مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط دانشگاه مبدأ صادر ميشود.