برگزاری صد و یکمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

برگزاری صد و یکمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

فراخوان دومین جشنواره روایت های مردمی از روزهای کرونا

فراخوان دومین جشنواره روایت های مردمی از روزهای کرونا

برگزاری جلسه اساتید مشاور

برگزاری جلسه اساتید مشاور

 برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دیماه 99

برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دیماه 99

آمار دانشکده

دانشجویان
هیئت علمی
گروه ها و رشته ها
بیمارستان های آموزشی