برگزاری آزمون علوم پایه و پیش کارورزی 18 شهریور 1400

برگزاری آزمون علوم پایه و پیش کارورزی 18 شهریور 1400

برگزاری 53 جلسه کمیته ترفیع و ارتقاء دانشکده پزشکی

برگزاری 53 جلسه کمیته ترفیع و ارتقاء دانشکده پزشکی

برگزاری صد و یکمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

برگزاری صد و یکمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

فراخوان دومین جشنواره روایت های مردمی از روزهای کرونا

فراخوان دومین جشنواره روایت های مردمی از روزهای کرونا

چندرسانه ای

تقدیر از دانشجویان رتبه برتر

تقدیر از دانشجویان رتبه برتر

زمان مطالعه : 1 دقیقه
برگزاری جلسه اساتید مشاور

برگزاری جلسه اساتید مشاور

زمان مطالعه : 1 دقیقه

آمار دانشکده

دانشجویان
هیئت علمی
گروه ها و رشته ها
بیمارستان های آموزشی

پژوهش