برگزاری آزمون پیش کارورزی و علوم پایه اسفند 99

آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی در مورخ 99/12/14 در دانشکده پزشکی برگزار گردید.

{author_name}
تصویر نویسنده :