اعضاء هیئت علمی گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی قم:

نام و نام خانوادگی: دکتر حمید حیدری

تخصص: دکتری فیزیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971062

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر اعظم مصلحی

تخصص: دکتری فیزیولوژی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 31971034

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر حمید فراهانی

تخصص: دکتری فیزیولوژی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 31971061

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر سمیرا خانی

تخصص: دکتری دارو سازی

مرتبه علمی:دانشیار

شماره تماس: 31971033

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر هدی ابوالحسنی

تخصص: دکتری دارو سازی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 31971057

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر سید علی شفیعی دارابی

تخصص: دکتری فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: ادانشیار

شماره تماس: 31971040

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین زینلی

تخصص: دکتری فیزیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971020

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر شمسی دارابی

تخصص: دکتری فیزیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971150

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر حامد شوقی

تخصص: دکتری فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971146

رزومه