اعضای گروه زیست فناوری پزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا فتوحی اردکانی

تخصص: دکتری زیست فناوری پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971146  

رزومه