اعضای گروه زیست فناوری پزشکی

 

 ردیف  نام و نام خانوادگی
 تخصص  ایمیل  رزومه
 1 دکتر رضا فتوحی اردکانی
 دکترای زیست فناوری پزشکی
rfardacani@gmail.com    cv
2 دکتر علیرضا بنکدار دکترای زیست فناوری پزشکی
alibonakdar1@yahoo.com cv

 

فایل ها