اعضا گروه مهندسی بافت

 

 ردیف  نام و نام خانوادگی
 تخصص  ایمیل  رزومه
 1 دکتر شیما آب آب زاده
 دکترای علوم تشریح
  cv
2 دکتر علیرضا رضا پور دکترای مهندسی بافت   cv
3 دکتر فائزه حسین زاده دکترای علوم سلولی کاربردی   cv
4 دکتر لیلا فتح بیاتی دکترای مهندسی بافت   cv

فایل ها