نام و نام خانوادگی:  دکتر شیما آب آب زاده

تخصص: فوق دکتری مهندسی بافت

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 31971153

رزومه

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر فائزه حسین زاده

تخصص: دکتری علوم سلولی کاربردی

مرتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 31971148

رزومه

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا رضا پور

تخصص: دکتری مهندسی بافت

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971149

رزومه

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر لیلا فتح بیاتی

تخصص: دکتری مهندسی بافت

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971147

رزومه