برگزاری آزمون میان دوره علوم پایه آبان 1400 دانشکده پزشکی

برگزاری آزمون میان دوره علوم پایه آبان 1400 دانشکده پزشکی

برگزاری صد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

برگزاری صد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

برگزاری آزمون علوم پایه و پیش کارورزی 18 شهریور 1400

برگزاری آزمون علوم پایه و پیش کارورزی 18 شهریور 1400

برگزاری 53 جلسه کمیته ترفیع و ارتقاء دانشکده پزشکی

برگزاری 53 جلسه کمیته ترفیع و ارتقاء دانشکده پزشکی

چندرسانه ای

آمار دانشکده

دانشجویان
هیئت علمی
گروه های آموزشی
بیمارستان های آموزشی

میز خدمت

آموزش ضمن خدمت

فرم های پژوهشی

فرم های آموزشی

فرم cv اساتید

راهنمای مطالعه دانشجویان

فرآیند ها