جدول زمانبندی کلاس های نیمسال اول 1400-1399

برنامه درس مبانی مواد دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) ورودی 99

برنامه درس بیوشیمی هرمون و بیوشیمی کلیه دانشجویان پزشکی ورودی 98 گروه  B

برنامه درس اصول تعداد واحد نظری دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D)ورودی 99

برنامه درس تئوری علوم تشریح دانشجویان پزشکی ورودی 98 گروه A 

برنامه درس تئوری علوم تشریح دانشجویان پزشکی ورودی 98 گروه B

برنامه درس تئوری انگل شناسی دانشجویان پزشکی ورودی 97

برنامه درس تئوری انگل شناسی  دانشجویان پزشکی ورودی 98

برنامه درس تئوری و عملی قارچ شناسی دانشجویان پزشکی ورودی 97

برنامه درس عملی انگل شناسی دانشجویان پزشکی ورودی 98

برنامه درس عملی انگل شناسی دانشجویان پزشکی ورودی 97

برنامه درس تئوری اصول خدمات سلامت دانشجویان پزشکی ورودی 99

برنامه درس تئوری علوم تشریح دانشجویان پزشکی ورودی 98

برنامه درس تئوری علوم تشریح دانشجویان پزشکی ورودی 98

برنامه درس تئوری  فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن دانشجویان پزشکی ورودی 98 گروه A و B 

برنامه درس اصول تجاری سازی و استاندارد سازی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D ) ورودی 98

برنامه درس آناتومی و جنین شناسی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D ) ورودی 99

برنامه درس بیولوژی سلولی و مولکولی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D ) ورودی 99

برنامه گروه مهندسی بافت نیمسال اول 1400-1399

برنامه درس روش های مطالعه بافتی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D ) ورودی 99

برنامه درس سامانه های نوین دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D ) ورودی 98

برنامه درس کشت دو و سه بعدی سلول دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D ) ورودی 98

برنامه درس مهندسی ژنتیک و ژن درمانی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D ) ورودی 98

برنامه درس مطالعه مدل های حیوانی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D ) ورودی 98

برنامه درس تئوری علوم تشریح اسکلتی عضلانی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99

برنامه درس تئوری مقدمات علوم تشریح دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99

برنامه درس اصول پایه فرماکولوژی تئوری دانشجویان پزشکی ورودی  97

برنامه درس تئوری اصول خدمات سلامت دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99 

برنامه درس بیوشیمی مولکول -سلول(تئوری) دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99 

برنامه درس زبان پیش دانشگاهی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99

برنامه درس فیزیولوژی سلول از بلوک سلول و مولکول دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99 

برنامه درس تئوری علوم تشریح اسکلتی عضلانی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99 

برنامه درس زبان عمومی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99 

برنامه درس تئوری فارسی عمومی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99 

فایل ها