دبیر کمیته ترفیع و ارتقا

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر فرانک فلاحیان

مرتبه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری بیوشیمی

شماره تماس:31971123

CV: رزومه