مدیر گروه اعصاب:

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر سید امیر حجازی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: متخصص مغز و اعصاب

شماره تماس: 

CV: رزومه