مدیر گروه علوم تشریح : 

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر محسن اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای علوم تشریح

شماره تماس: 31971124

CV: رزومه