مدیر گروه اطفال : 

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر سید محمد رضا رضوی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: فوق تخصص نفرولوژی اطفال

شماره تماس: 

CV: رزومه