مدیر گروه زیست فناوری پزشکی:

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر رضا فتوحی اردکانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای زیست فناوری پزشکی

شماره تماس: 31971146

CV: رزومه