مدیر گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی : 

نام و نام خانوادگی: دکتر اعظم مصلحی

تخصص: دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 31971034:

رزومه