مدیر گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی : 

نام و نام خانوادگی:خانم دکتر اعظم مصلحی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی

شماره تماس: 31971032

CV: رزومه