مدیر گروه مهندسی بافت:

نام و نام خانوادگی:خانم دکتر شیما آب آب زاده

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکترای مهندسی بافت

شماره تماس: 31971153

CV: رزومه