مدیر گروه مهندسی بافت:

نام و نام خانوادگی: دکتر شیما آب آب زاده

تخصص: فوق دکتری مهندسی بافت

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 31971153

رزومه