مسئول دفتر EDO دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر فاطمه حیدری

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری علوم تشریح

شماره تماس:31971049

CV: