معاون پژوهشی

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر مصطفی واحدیان

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری اپیدمیولوژی

شماره تماس:31971126

cv:رزومه