معاون دانشجویی فرهنگی

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر محسن اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری علوم تشریح

شماره تماس: 31971127

cv:رزومه