معاون دانشجویی فرهنگی

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن اسلامی

تخصص: دکتری علوم تشریح

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971127

رزومه