پرسنل آموزش دانشکده پزشکی

کارشناس تحصیلات تکمیلی(دکتری تخصصی وکارشناسی ارشد) : خانم سارا خوش گفتار                                       شرح وظایف

کارشناس آموزش علوم پایه :  آقای اکبر قدوسی                                                                                              شرح وظایف

کارشناس آموزش ICM  :  خانم سارا خوش گفتار                                                                                              شرح وظایف

کارشناس آموزش بالینی : خانم زهره جعفری                                                                                                   شرح وظایف

کارشناس آموزش بالینی و بهداشت :    آقای روح الله آقازاده                                                                              شرح وظایف

کارشناس تحصیلات تکمیلی(دستیاری تخصصی) :    خانم فاطمه صمدی                                     شرح وظایف