بنام خدا

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

معاونت آموزشي

 

 

آئين نامه تشكيل كميته هاي مشورتي دانشجويي در مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور

( بازنگري شده - آذر1391)

 

مقدمه و هدف :

با توجه به اينكه دانشجويان مشتريان اصلي نظام آموزشي هستند و وجود سازوكار دائمي براي بهره گيري از نظرات آنان براي بهبود نظام آموزشي ضروري است ، لذا بمنظور دستيابي به اين هدف مهم ، بموجب اين آئين نامه كميته هاي مشورتي دانشجويي در مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كه مسئوليت ارتقاي كيفي آموزش را در دانشگاههاي علوم پزشكي بعهده دارند ، ايجاد مي شوند.

 

ماده 1: شرح وظايف

1-    زمینه سازی برای بهره گيري از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشي دانشجویان

2-    انتقال مشکلات،انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه ی آموزشی از طريق كميته مشورتي به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

3-    بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویي در حيطه هاي آموزش علوم پزشكي

4-    ایجاد فرهنگ مشاركت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان براي ارتقاي كيفي آموزشی

5-    بسترسازی برای تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه ها ی آموزشی

ماده 2: تركيب كميته مشورتي دانشجويي

كميته مشورتي دانشجويي متشكل است از :

1-    رئيس كميته : معاون آموزشي و نايب رئيس مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه كه با حضور هر يك جلسه رسميت خواهد داشت.

2-    دبير كميته : يكي از اعضاي دانشجويي كميته به انتخاب اعضاي كميته

3-    اعضاي دانشجويي : نمايندگان دانشجويان تمامي دانشكده هاي موجود در دانشگاه به انتخاب رئيس دانشكده ها

4-    مسئول دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه

تبصره 1: از هر دانشكده حداقل دو نفر و از دانشكده پزشكي چهار نفر( دو نفر از دانشجويان علوم پايه و دو نفر از باليني ) با انتخاب رئيس دانشكده مربوطه عضو كميته خواهند شد.

تبصره 2 : مدير  EDO دانشكده در صورت لزوم و با نظر رئيس كميته در جلسات كميته شركت مي نمايد.

ماده 3 : شرايط عضويت دانشجويان در كميته مشورتي

1-    علاقمندي به مسائل آموزشي ( سابقه همكاري با EDC , EDO  و همكاري در طرح هاي پژوهش در آموزش و...)

2-    داشتن ايده هاي نو براي ارتقاي آموزش

3-    نداشتن سابقه مشروطي و مشكل انظباطي در طول تحصيل

4-پايبندي به رعايت اخلاق حرفه اي

ماده4: نحوه انتخاب اعضاي دانشجويي

رئيس  هر دانشكده در آغاز سال تحصيلي در يك جلسه عمومي اهداف و برنامه هاي كميته را به آگاهي دانشجويان رسانده، سپس دانشجويان نمايندگان خود را براي عضويت دركميته مشورتي به تعداد دو برابر سهميه انتخاب و پس از آن رئيس دانشكده از ميان آنها اعضاي دانشجويي كميته را با توجه به شرايط مندرج در ماده 3 وCV آنان انتخاب و به مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه معرفي مي نمايد .

تبصره 3: اعضاي دانشجويي براي يكسال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

ماده 5 :  نحوه تعامل اعضاي دانشجويي با ساير دانشجويان

اعضاي منتخب دانشجويي دانشكده ها موظف هستند ، نظرات و پيشنهادات دانشجويان دانشكده مربوطه را در خصوص مسائل آموزشي اخذ و به كميته مشورتي دانشجويي ارائه نمايند .

 

ماده 6 : تواتر و تصميمات جلسات كميته

رئيس كميته موظف است در هر ترم حداقل دو بار جلسه را با حضور اعضا تشكيل نمايد و تصميمات مرتبط به دانشگاه و دانشكده را به شوراي آموزشي دانشگاه و دانشكده و آنهايي را كه نياز به طرح در سطح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش علوم پزشكي را دارد ، به مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت ارائه نمايد.

 

ماده 7 : نحوه بهره گيري از تصميمات جلسات كميته

شوراي آموزشي دانشگاهها و مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت از نظرات و پيشنهادات مفيد و كاربردي دانشجويان كه از طريق كميته مشورتي دانشجويي دريافت مي نمايند ، استقبال و تصميمات مقتضي را جهت عملياتي نمودن آنها اتخاذ مي نمايند.

 

اين آئين نامه داراي7 ماده و 3 تبصره است و پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود و جايگزين تمامي آئين نامه هاي مربوطه خواهد شد.