اعضای هیات علمی گروه قلب:

نام و نام خانوادگی: دکتر سید فخر الدین حجازی

تخصص:متخصص قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد رضا باقری

تخصص: متخصص قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر ثمینه نوروزی

تخصص: متخصص قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر لیلی ایرانی راد

تخصص: متخصص قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر مجتبی یوسف زاده

تخصص: متخصص قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا بخشی

تخصص: متخصص قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

 

 

   

نام و نام خانوادگی: دکتر زینب داود آبادی فراهانی

تخصص: متخصص قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

رزومه