اعضاء هیئت علمی گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی دانشکده پزشکی قم:

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد خلیفه قلی

تخصص: دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971036

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر روح اله فاتح

تخصص: دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 31971037

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر سید جعفر عدنانی

تخصص: دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971039

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر سید بابک عقیلی

تخصص: دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971055

رزومه