گروه بیهوشی دانشکده پزشکی:

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد سعیدی

تخصص: متخصص بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر حامد شفیعی

تخصص: متخصص بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا امین نژاد

تخصص: متخصص بیهوشی

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر سمیه مهرپور

تخصص: فوق تخصص مراقبت های ویژه

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر ملیحه صحت

تخصص: متخصص بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر مریم پرنیان

تخصص: متخصص بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر موسی شیر محمدی

تخصص: متخصص بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس احمدی

تخصص: متخصص بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر وحید دامن پاک مقدم

تخصص: متخصص بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه