اعضاء هیئت علمی گروه بیوشیمی و ژنتیک دانشکده پزشکی قم:

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا حائری

تخصص: دکتری بیوشیمی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 31971023

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسین عبدالمحمدی

تخصص: دکتری بیوشیمی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 31971025

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر فرانک فلاحیان

تخصص: دکتری بیوشیمی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 31971019

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر طاهره کمیلی موحد

تخصص: دکتری پزشکی مولکولی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971018

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد غفرانی

تخصص: دکتری ژنتیک

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971056

رزومه