اعضاء هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی قم:

نام و نام خانوادگی: دکتر ولی اله اکبری

تخصص: متخصص روانپزشکی

مرتبه علمی:دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر سید رضا سید طبائی

تخصص: متخصص روانپزشکی

مرتبه علمی:استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر وحیده نیری

تخصص: متخصص روانپزشکی

مرتبه علمی:استادیار

رزومه