اعضاء هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی قم:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

ایمیل

رزومه

 

1

دکتر ولی ا... اکبری

متخصص روانپزشکی

 

CV

2

دکتر سید رضا سید طبایی

 

 متخصص روانپزشکی

 

CV

 

3

دکتر وحیده نیری

متخصص روانپزشکی   cv

 

فایل ها