اعضاء هیئت علمی گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی قم:

نام و نام خانوادگی: دکتر رقیه آهنگری

تخصص: متخصص زنان و زایمان

مرتبه علمی:استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر سمیه صفری

تخصص:  متخصص زنان و زایمان

مرتبه علمی:استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر حورا آموزگار

تخصص: متخصص زنان و زایمان

مرتبه علمی:استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر منیره میرزایی

تخصص: متخصص زنان و زایمان

مرتبه علمی:استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا یزدی

تخصص: متخصص زنان و زایمان

مرتبه علمی:استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر شهرزاد تهرانی

تخصص: متخصص زنان و زایمان

مرتبه علمی:استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر مریم یوسفی

تخصص: متخصص زنان و زایمان

مرتبه علمی:استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر سپیده میرج

تخصص: متخصص زنان و زایمان

مرتبه علمی:استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر پریسا پیروزان

تخصص: متخصص زنان و زایمان

مرتبه علمی:استادیار

رزومه