اعضاء هیئت علمی گروه عفونی دانشکده پزشکی قم:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

ایمیل 

رزومه

1

دکتر جواد خدادادی 

متخصص عفونی

 

CV

2

دکتر مریم نصیری

متخصص عفونی   cv
3

دکتر فتحیه صابرماهانی

متخصص عفونی   cv

 

فایل ها