اعضاء هیئت علمی گروه عفونی دانشکده پزشکی قم:

نام و نام خانوادگی: دکتر جواد خدادادی

تخصص: متخصص عفونی

مرتبه علمی:استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر فتحیه صابر ماهانی

تخصص: متخصص عفونی

مرتبه علمی:استادیار

رزومه