اعضاء هیئت علمی گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی :

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن اسلامی

تخصص: دکتری علوم تشریح

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971048

رزومه

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس مقدم

تخصص: دکتری علوم تشریح

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971050

رزومه

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه حیدری

تخصص: دکتری علوم تشریح

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971046

رزومه

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر افسانه مافی

تخصص: دکتری علوم تشریح

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971050

رزومه

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر ریحانه سید ابراهیمی

تخصص: دکتری علوم تشریح

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971047

رزومه