اعضاء هیئت علمی گروه مغز و اعصاب دانشکده پزشکی قم:

نام و نام خانوادگی: دکتر سید امیر حجازی

تخصص: متخصص مغز و اعصاب

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر صادق یوسفی

تخصص: متخصص نورولوژی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر ملیکا اکبری مهر

تخصص: متخصص نورولوژی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر مرضیه قدرتی

تخصص: متخصص مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استادیار

رزومه