اعضاء هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی و اپیدمیولوژی دانشکده پزشکی قم:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

تخصص

ایمیل

رزومه

1

خانم دکتر اکرم حیدری

 

متخصص پزشکی اجتماعی

 akm_heidari@yahoo.com

        heidari@muq.ac.ir

CV

2

 

آقای دکتر مصطفی واحدیان

 

دکتری اپیدمیولوژی

 

 

 

CV

      3

  آقای دکتر محمد حضوری

  Ph.D علوم تغذیه   mhozoori@gmail.com       cv
4

 آقای دکتر امیر همتا

آمار زیستی   cv
5

 خانم دکتر فاطمه ملا رحیمی ملکی

پزشکی اجتماعی fmollarahimi@muq.ac.ir  cv
6

آقای دکتر محمد آقا علی

دکترای اپیدمیولوژی   cv

 

 

فایل ها