اعضای گروه پزشکی اجتماعی و خانواده: 

نام و نام خانوادگی: دکتر اکرم حیدری

تخصص: متخصص پزشکی اجتماعی

مرتبه علمی: استاد

رزومه

 

   

نام و نام خانوادگی: دکتر مصطفی واحدیان

تخصص:دکتری اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حضوری

تخصص:دکتری علوم تغذیه

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه ملارحیمی ملکی

تخصص: پزشکی اجتماعی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد آقا علی

تخصص: دکتری اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه