اعضای شورای پژوهشی دانشکده پزشکی:

 

1-جناب آقای دکتر سید جلال الدین اسحق حسینی 

2-جناب آقای دکتر مصطفی واحدیان

3-جناب آقای دکتر حامد شفیعی

4-جناب آقای دکتر جواد تفرجی

5-جناب آقای دکتر محسن اسلامی

6-جناب آقای دکتر روح اله فاتح

7-جناب آقای دکتر سید یاسر فروغی

8-جناب آقای دکتر سید کمال الدین اسحق حسینی

9-سرکار خانم دکتر فرانک فلاحیان

10-سرکار خانم دکتر منیره میرزایی

11-جناب آقای دکتر مجتبی یوسف زاده

12-سرکار خانم دکتر ریحانه تبرایی

13-سرکار خانم دکتر سمیرا خانی

14-سرکار خانم دکتر فاطمه ملارحیمی

15-جناب آقای دکتر حمید فراهانی

16-سرکار خانم دکتر طاهره کمیلی

17- سرکار خانم زینب نمازی

18-جناب آقای دکتر محمد آقاعلی