اعضای هیات علمی گروه آموزش پزشکی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر هدی احمری طهران

تخصص: دکتری تخصصی آموزش پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971149

رزومه