اعضاء هیئت علمی گروه جراحی دانشکده پزشکی قم:

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد کچویی

تخصص: متخصص جراحی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر علی شفیعی

تخصص: فوق تخصص جراحی عروق

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد کاظم مسلمی

تخصص:فوق تخصص ارولوژی

مرتبه علمی: استاد

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر سید جلال الدین اسحق حسینی

تخصص: متخصص جراحی

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن اشراقی

تخصص: فوق تخصص توراکس

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر فرج سواددار

تخصص:فوق تخصص ترمیمی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حیدری

تخصص:فوق تخصص ارولوژی

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر امراله سلیمی

تخصص:فوق تخصص جراحی اطفال

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر سعید مدنی

تخصص:متخصص جراحی عمومی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر نرگس علیزاده

تخصص:متخصص گوش و حلق و بینی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر حامد باقری

تخصص:متخصص جراحی عمومی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر مژده بهادر زاده

تخصص:متخصص جراحی عمومی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا کارگر

تخصص:متخصص ارتوپدی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا صباحی

تخصص:متخصص جراحی عمومی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود حیدری

تخصص:متخصص لاپاراسکوپی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه