گروه داخلی دانشکده پزشکی قم:

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا قدیر

تخصص: فوق تخصص گوارش

مرتبه علمی: استاد

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر سید سعید سرکشیکیان

تخصص:فوق تخصص گوارش

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر جمشید وفایی منش

تخصص:متخصص داخلی

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر سید حسن عادلی

تخصص: فوق تخصص ریه

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود پرهام

تخصص:فوق تخصص غدد

مرتبه علمی: استاد

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین ثقفی

تخصص: فوق تخصص نفرولوژی

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد حرمتی

تخصص: فوق تخصص گوارش

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد باقرزاده

تخصص: متخصص اخلی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر اکرم اصغری

تخصص:فوق تخصص ریه

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر مریم معصومی

تخصص: فوق تخصص روماتولوژی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر رسول شجری

تخصص: متخصص داخلی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس اشراقی

تخصص: فوق تخصص خون و سرطان بالغین

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر داود اولاد دمشقی

تخصص:فوق تخصص خون و سرطان

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا معصومی

تخصص: متخصص نفرولوژی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدیه قدوسی

تخصص: متخصص پاتولوژی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر ریحانه تبرائی

تخصص: متخصص داخلی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی پزشکی مدرس

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر داود آبادی فراهانی

تخصص: متخصص روماتولوژی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه