اعضاء هیئت علمی گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی قم:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

ایمیل

 

رزومه

 

1

 

دکتر محمد مهدی ظاهری

 

 

  دکترای تخصصی طب اورژانس

 

mailto: mmzaheri@yahoo.com

 

CV

 

2

 

دکتر یاسر فروغی

 

 

 دکترای تخصصی طب اورژانس

 

 

CV

 

3

 

دکتر حورانساء عاملی

 

 دکترای تخصصی طب اورژانس

 

 

CV

4 دکتر رضا شیروانی دکترای تخصصی طب اورژانس

 

 

CV
5 دکتر محمد رضا صعصعی دکترای تخصصی طب اورژانس

 

 

CV
6

دکتر نینا فرزان

دکترای تخصصی طب اورژانس   cv

 

 

فایل ها