اعضاء هیئت علمی گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی قم:

نام و نام خانوادگی: دکتر سید یاسر فروغی

تخصص: دکتری تخصصی طب اورژانس

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا شیروانی

تخصص: دکتری تخصصی طب اورژانس

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا صعصعی

تخصص: دکتری تخصصی طب اورژانس

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر نینا فرزان

تخصص: دکتری تخصصی طب اورژانس

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد شهیدی

تخصص: دکتری تخصصی طب اورژانس

مرتبه علمی: استادیار

رزومه