اعضای گروه مامایی

 

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص ایمیل رزومه
1 دکتر زهره خلجی نیا بهداشت باروری
  cv
2 دکتر نرگس اسکندری بهداشت باروری
  cv
3 خانم مرضیه رئیسی مامائی (گرایش بهداشت مادر و کودک )
  cv
4 خانم ناهید مهران  مامائی( گرایش آموزش مامائی)
  cv
5 خانم هدی احمری طهران مامایی
  cv
6 خانم ایمانه خاکی     cv
7 خانم فاطمه سادات موسوی     cv
8 خانم عصمت جعفربگلو مامائی (گرایش آموزش مامائی )
  cv

 

 

 

فایل ها