اعضای هیات علمی گروه مامایی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر زهره خلجی نیا

تخصص: بهداشت باروری

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر نرگس اسکندری

تخصص: بهداشت باروری

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: خانم مرضیه رئیسی

تخصص: مامایی

مرتبه علمی: مربی

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: خانم ناهید مهران

تخصص: مامایی

مرتبه علمی: مربی

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: خانم عصمت جعفربگلو

تخصص: مامایی

مرتبه علمی: مربی

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: خانم ساره باکویی

تخصص: مامایی

مرتبه علمی: مربی

رزومه