اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی:

نام و نام خانوادگی: علی محمد ولدانی

تخصص: حوزوی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971084

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر شعبانعلی خانصنمی

تخصص: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971085

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: حجت الاسلام اسماعیل کاظمی رزمی

تخصص: حوزوی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971086

رزومه