اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی:

نام و نام خانوادگی: علی محمد ولدانی

تخصص: حوزوی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971084

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر شعبانعلی خانصنمی

تخصص: دکتری تاریخ

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 31971085

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر ابوالفضل خوشی

تخصص:

مرتبه علمی:

شماره تماس:

رزومه