اعضاء هیئت علمی گروه کودکان دانشکده پزشکی : 

نام و نام خانوادگی: دکتر ابوالفضل ایرانی خواه

تخصص: فوق تخصص گوارش کودکان

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر جواد شاپوری

تخصص: فوق تخصص غدد کودکان

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا موحدی

تخصص: فوق تخصص عفونی کودکان

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن اخوان سپهی

تخصص: فوق تخصص نفرولوژی کودکان

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر جواد تفرجی

تخصص: فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسین ارجمند نیا

تخصص: فوق تخصص قلب کودکان

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر سید کمال الدین اسحق حسینی

تخصص: فوق تخصص آنکولوژی کودکان

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین حیدری

تخصص: فوق تخصص عفونی کودکان

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر جواد حکیم الهی

تخصص: فوق تخصص نوزادان

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا سعادتی

تخصص: فوق تخصص نوزادان

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن ملا محمدی

تخصص: فوق تخصص اعصاب کودکان

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر سید محمد رضا رضوی

تخصص: فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار کودکان

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر سیده زینب مدرسی

تخصص: متخصص کودکان

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر حجت اله جعفری فشارکی

تخصص: فوق تخصص گوارش کودکان

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود حسن وند عموزاده

تخصص: فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر هانیه حاجیان

تخصص: متخصص بیماری های کودکان

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر ابوطالب محمدی

تخصص: فوق تخصص قلب کودکان

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

   

نام و نام خانوادگی: دکتر ندا حبیبی نجفی

تخصص: متخصص بیماری های کودکان

مرتبه علمی: استادیار

رزومه