دانشکده پزشکی قم واحدی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم می باشد که آموزش و تربیت دانشجویان پزشکی دانشگاه را برعهده دارد.

تاريخچه
دانشگاه علوم پزشكي قم همزمان با استان شدن قم در سال 1375 و با ارتقاي شبكه بهداشت و درمان قم كه تا آن زمان، به عنوان يكي از مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران فعاليت مي‌كرد و متولي امور بهداشتي و درماني قم بود، به عنوان دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم شكل گرفت. همزمان، موافقت اصولي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با ايجاد دانشكده‌هاي پرستاري و بهداشت اعلام گرديد، تا اينكه در سال 1376 با پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي پرستاري، فعاليت آموزشي دانشكده رسماً آغاز شد.

تأسيس دانشكده پزشكي قم با تصويب شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در سال 1382 مبني بر موافقت با پذيرش يك دوره دانشجوي پزشكي و به دنبال آن، موافقت نهايي با تأسيس دانشكده پزشكي در مردادماه 1383صورت گرفت.
نخستين گروه از دانشجويان رشته پزشكي دانشكده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در مهرماه 1383 پذيرش و مشغول به تحصيل شدند. سرانجام، با درخواست رئيس دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم، شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در تاريخ 12/10/1383 رأي موافق خود را با ارتقاي دانشكده به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم اعلام كرد.
اين امر نقطه عطفي در تاريخ فعاليت‌هاي مربوط به بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در استان قم به حساب مي‌آيد كه مي‌تواند زمينه‌ساز تحولي بزرگ بوده و با همت و پشتكار دست‌اندركاران و همراهي اساتيد و دانشجويان، رشد سريع‌تر و اصولي‌تر دانشگاه به ويژه در حوزه آموزش پزشكي را موجب شود.