جدول زمانبندی کلاس ها

برنامه درس علوم تشریح دانشجویان پزشکی ورودی 1400

برنامه درس بیوشیمی دیسیپلین دانشجویان پزشکی نیمسال دوم 1400

برنامه درس بیوشیمی مولکول - سلول دانشجویان پزشکی ورودی 1400

برنامه درس فیزیولوژیخون واحد نظری دانشجویان دکتری تخصصی ( Ph.D )

برنامه درس بیوشیمی مولکول -سلول(تئوری) دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99 

برنامه درس زبان پیش دانشگاهی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99

برنامه درس فیزیولوژی سلول از بلوک سلول و مولکول دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99 

برنامه درس تئوری علوم تشریح اسکلتی عضلانی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99 

برنامه درس زبان عمومی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99 

برنامه درس تئوری فارسی عمومی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99 

برنامه درس تئوری آمار پزشکی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 98

برنامه درس تئوری اصول خدمات سلامت دانشجویان پزشکی ورودی مهر 1400

برنامه درس علوم تشریح دانشجویان پزشکی خرداد 1400

برنامه درس علوم تشریح دانشجویان پزشکی آبان 1400

برنامه درس علوم تشریح دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 99

برنامه درس علوم تشریح دانشجویان پزشکی

برنامه درس کار برد نانوتکنولوژی در مهندسی بافت (2 واحد نظری) دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) ورودی 99

برنامه درس مبانی ایمونولوژی و ایمونولوژی پیوند (2 واحد نظری) دانشجویان دکتری تخصص (Ph.D) ورودی 99

برنامه درس تئوری انگل شناسی پزشکی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99

برنامه درس زبان تخصصی 2 پزشکی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99

برنامه درس زبان تخصصی 1 پزشکی دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 99

برنامه درس ایمنی شناسی بالینی دانشجویان پزشکی ورودی 98 ، گروه B 

برنامه درس ایمنی شناسی بالینی دانشجویان پزشکی ورودی 98 ، گروه A 

برنامه درس تئوری ایمنی ایمنی شناسی بالینی دانشجویان پزشکی ورودی 99

برنامه درس تئوری ژنتیک پزشکی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 98

برنامه درس تئوری و عملی علوم تشریح دستگاه قلب و عروق دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 99

برنامه درس تئوری و عملی علوم تشریح سر و گردن دانشجویان پزشکی ورودی مهر 99

برنامه درس تئوری و عملی علوم تشریح دستگاه تنفس دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 99

برنامه درس تئوری مقدمات علوم تشریح دانشجویان پزشکی ورودی مهر 1400

برنامه درسی گروه مهندسی بافت بهمن 1399

برنامه درسی گروه مهندسی بافت مهر 1400

برنامه درس تئوری اصول خدمات سلامت دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 1400

برنامه درس تئوری علوم تشریح سیستم حواس ویژه

برنامه درس تئوری و عملی علوم تشریح سر و گردن دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 99

برنامه درس تئوری و عملی علوم تشریح دستگاه قلب و عروق دانشجویان پزشکی ورودی مهر 1400

برنامه درس تئوری و عملی علوم تشریح دستگاه تنفس دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 99