دبیر کمیته ترفیع و ارتقا

نام و نام خانوادگی: دکتر فرانک فلاحیان

تخصص: دکتری بیوشیمی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 31971123

رزومه