ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر سید جلال الدین اسحق حسینی

متخصص جراحی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

مرتبه علمی: استادیار

رزومه